Savannah Demolishing Abandoned Skatepark [15/1/2018]
Savannah demolishing abandoned skate park for new community park.