Mly Gets Skate Money [6/5/2014]
Mly Skateklubb got 75.000 kroner from Kvalheim Kraft.